معبر فرهنگی طرح ریزان

خدمات گرافیکی طرح ریزان --- پوستر های اسلامی

معبر فرهنگی طرح ریزان

خدمات گرافیکی طرح ریزان --- پوستر های اسلامی

معبر فرهنگی طرح ریزان

کانون تبلیغاتی طرح ریزان

پوستر های اسلامی

با سلام

به س?ستم تبل?غات? ما خوش آمد?د : ا?ن بخش به منظور معرف? محصولات و خدمات ، وب سا?ت ها و وبلاگ ها? شما به کاربران ا?نترنت? طراح? شده است. گروه جنجال با حما?ت چند شرکت معتبر به عنوان ?ک سا?ت پرب?ننده ، پرطرفدار و پرمخاطب ، محل مناسب? برا? انتشار آگه? شما خواهد بود.   تبل?غات در صفحه اصل? سا?ت ( پرتال سا?ت )     *    تبل?غات در ش?وه ها و اندازه ها? غ?ر از پلانها? بالا در صورت تا??د سا?ز پذ?رفته م?شود   * سفارش آگه? : از طر?ق هم?ن فرم ?ا مکاتبه با ا?م?ل : b_masudi@yahoo.com  شماره تماس با مد?ر?ت : 09378474024 - حداقل قرارداد برا? هر بنر و تبل?غات ?ک ماه م?باشد - از پذ?رش بنرها? دارار? تصاو?ر مستهجن و خلاف شرع و و خلاف قوان?ن کشور معذور?م - حجم بنرها? ارسال? برا? بنر ها? ???*??? و 150*150 نبا?د ب?شتر از ?? ک?لوبا?ت باشد. - طراح? بنر تبل?غات به صورت را?گان در صورت سفارش پذ?رفته م? شود.